Política de Qualitat

La gestió de la qualitat és un factor essencial per a l’èxit del nostre centre de formació. Totes i cadascuna de les persones de l’organització són necessàries i estan implicades en el seu seguiment.

La Direcció de C.E.P. es compromet a complir les necessitats i expectatives de les parts interessades pertinents seguint les següents línies estratègiques:

– Disposar d’una variada oferta formativa.Millorar contínuament els serveis de formació i el sistema de gestió de qualitat.

– Motivar els alumnes per garantir l’assistència i l’aprenentatge.

– Implicar els professors en la millora de la gestió del centre.

– Vetllar per la satisfacció de les parts interessades.Compliment estricte dels requisits aplicables.

El Sistema de Qualitat de  C.E.P. és una responsabilitat de tota l’empresa, està liderat per la Direcció i el seu compliment es considera objectiu prioritari.

Signat

David Asnà Sanches
Direcció

11 de gener de 2021